Algemene voorwaarden

Keepingtouch

Algemene Voorwaarden Keepingtouch

Algemeen
Op de afgebeelde ontwerpen rust het auteursrecht. Voor gebruik van deze afbeeldingen, anders dan raadpleging via internet, is de auteursrechtelijke toestemming vereist van de maker. Alles wat te zien is op de website van Keepingtouch is bedacht door Wietske Lycklama à Nijeholt en haar eigendom. De verdere ontwikkeling en het in productie nemen van de kubus en wenshartjes is gebeurd in samenwerking met andere partners. Keepingtouch is een gedeponeerd handelsmerk.

Op alle overeenkomsten en geschillen tussen de koper en Keepingtouch is het Nederlands Recht van toepassing.
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Keepingtouch gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Op al onze artikelen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.
Als u bij Keepingtouch artikelen bestelt, verklaart u zich akkoord met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet staan beschreven in deze Voorwaarden, dan zullen wij deze in alle redelijkheid proberen op te lossen.

Bestelling
Bestellingen kunnen via de webshop worden doorgegeven. U ontvangt dezelfde dag een bevestiging van ons via de e-mail. Alle genoemde prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en onder voorbehoud.

Verzendkosten
De verzendkosten bedragen maximaal € 6.75 per pakket ( tot 10 kg) in Nederland.
De kosten van een rembourszending bedragen € 12,50. Voor zendingen zwaarder dan 10 kg, brievenbuspost en pakketten welke naar het buitenland moeten worden verzonden gelden de tarieven conform PostNL. Deze tarieven zullen worden aangegeven in de bevestiging van de door u geplaatste bestelling.
Keepingtouch doet haar best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een artikel (tijdelijk) even niet leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Service
Bij bestellingen op maat zal Keepingtouch contact opnemen via de mail of telefoon om de mogelijkheden en levertijd te bespreken. Als deze bestelling akkoord wordt bevonden, worden de betalingsgegevens toegestuurd. Pas als het volledige bedrag is ontvangen wordt er begonnen aan het vervaardigen van deze artikelen. Via de mail wordt u op de hoogte gehouden van de verwachte levertijd.
De op de website getoonde kleuren kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. Dit in verband met de verschillende verfbaden van de gebruikte materialen en de verschillende typen beeldschermen.
Keepingtouch behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Keepingtouch moverende redenen te weigeren.

Betaling
Betaling kan alleen plaatsvinden door bankoverschrijving en rembourszending. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen voorafgaand aan de levering. Zodra het verschuldigde orderbedrag door Keepingtouch is ontvangen, start de levering en/of productie van de bestelling.

Verzending
In principe worden bestellingen na ontvangst van betaling binnen 4 weken verzonden. Gebruikelijk is echter een verzending binnen een termijn van 3 tot 5 werkdagen. De aangegeven leveringstermijn is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vertraging van de levering geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. De goederen worden verstuurd op risico van de opdrachtgever, ook bij francoverzending. Zodra de bestelling verzonden is, ontvangt u een verzendbevestiging per e-mail.

Garantie en reclamaties
Keepingtouch doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, neem dan binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel contact met Keepingtouch op via contact Binnen 24 uur ontvangt u van ons een voorstel om het probleem naar tevredenheid op te lossen.
Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Keepingtouch de keuze het betreffende product tegen retourzending in de originele verpakking daarvan te vervangen door een nieuw product, te herstellen, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren; tot het moment van ontvangst door Keepingtouch is de koper aansprakelijk. U kunt het pakket retour zenden naar het adres linksboven op de originele verpakking onder vermelding van Retour Afzender. Uitsluitend in dit geval komen de verzendkosten voor rekening van Keepingtouch. Wilt u de bestelling retourneren dan is dat in overleg mogelijk. U dient dan het pakket voldoende te frankeren en aan ons retour te zenden. U ontvangt het bedrag van uw bestelling retour, exclusief verzendkosten.
Items in opdracht gemaakt en met naam kunnen niet worden geretourneerd. Bent u ondanks onze inzet niet tevreden, neem dan contact met ons op zodat we het probleem kunnen oplossen.
Keepingtouch zal nooit zendingen onder rembours in ontvangst nemen.
Deze garantie vervalt wanneer het artikel gebruikt en/of gewassen is of u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen.

Aansprakelijkheid
Keepingtouch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten. Keepingtouch is niet aansprakelijk voor transport- of opslagschade voor zover transport of opslag aan derden is uitbesteed. Keepingtouch is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en gevolgschade van de koper.

Overmacht
Keepingtouch is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in dit geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Keepingtouch en transport stagnatie. In geval van overmacht is Keepingtouch nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding. Indien de koper zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst niet ( tijdig of behoorlijk) nakomt, heeft Keepingtouch het recht al haar lopende verplichtingen jegens de koper op te schorten, in welk geval de koper aansprakelijk is voor alle schade, waaronder winstderving van tenminste 50 % van de orderwaarde.

Intellectueel eigendom
Keepingtouch behoudt zich de rechten voor van intellectuele eigendom (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht) met betrekking tot de door haar geleverde producten.
Dit geld voor alle ontwerpen en producten, in welke fase dan ook.
Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Keepingtouch geleverde producten worden door de koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd.

Privacy
Keepingtouch geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. Keepingtouch gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen.

Uitsluiting precedentwerking
Wanneer door Keepingtouch gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgende afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte nalevering van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Keepingtouch deze voorwaarden soepel toepast.